Delticom AG - Algemene voorwaarden

§ 1 Het sluiten van een overeenkomst/het bestelproces

Het internetportaal www.probanden.nl richt zich uitsluitend op ondernemers, niet op consumenten. Verbruiker als bedoeld in de algemene voorwaarden is elk natuurlijk persoon die een rechtshandeling met een bepaald doel aangaat, dat niet tot zijn of haar commerciële bezigheden of zelfstandig beroep gerekend kan worden. Verbruikers in de zin van bovenstaande betekenis kunnen op www.autobandenmarkt.nl terecht.

Als ondernemer hebt u met behulp van ons online portaal de mogelijkheid de daar getoonde artikelen met behulp van een internetformulier of per fax of telefoon te bestellen. Wanneer u de tijdens het bestelproces vereiste informatie verstrekt en de bestelling verstuurt, brengt u ons daarmee een bindende offerte uit. Bestellingen per telefoon, fax en internet hebben dezelfde juridische effectiviteit. Door de bestelling verklaart u dat u de algemene voorwaarden van Delticom AG in de op dat moment geldende versie accepteert en dat u de bestelde artikelen wilt aankopen. Wij bevestigen uw bestelling met een bericht van ontvangst. Dit bericht van ontvangst geldt echter nog niet als aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst treedt in werking bij ontvangst van uw goedkeuring, uiterlijk echter na afloop van een terugzendingstermijn van 10 dagen.

§ 2 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

U kunt kiezen tussen twee leveringsmogelijkheden. U kunt de bestelling laten leveren op het adres waar de factuur naartoe wordt gestuurd of op een afwijkend adres. Wij leveren uitsluitend aan adressen in Nederland.
Wij kunnen u de volgende betalingsmogelijkheden bieden:

  • Wij accepteren Visa, Eurocard en American Express. U vult de gegevens van uw creditcard in, wij leveren en schrijven het bedrag na levering van uw kaart af. Wanneer u het nummer van uw creditcard niet volledig via internet wilt doorgeven, verzoeken wij u de gegevens telefonisch of per fax door te geven.

  • Betaal eenvoudig en zeker via PayPal aan paypal_eur@delti.com.

  • U maakt het bedrag van tevoren over. De rekening waarnaar u het geld kunt overmaken vindt u op de bestelbevestiging die u ontvangt. Na ontvangst van de betaling sturen wij u de banden.

  • U kunt bij ons na aflevering van de goederen betalen. Wij wijzen u erop dat wij in dat geval van de UC AB in Stockholm informatie ontvangen over uw betaalgedrag. Als u na aflevering van de goederen wilt betalen staat uw bestelling echter wel vast en is de overeenkomst daarmee bindend. De factuur dient 7 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Betalingen dienen onder vermelding van het opdrachtnummer op ons rekeningnummer te worden overgemaakt:
    Delticom AG, IBAN NL14COBA0637031784
§ 3 Ons retourrecht van 30 dagen

Wij willen dat u met al onze leveringen tevreden bent. Daarom kunt u alle bij ons gekochte artikelen binnen 30 dagen retourneren. Uitzondering op ons vrijwillige retourrecht van 30 dagen is de levering van artikelen die speciaal voor de klant worden samengesteld.

Bij het retourrecht zijn de verzendkosten echter niet inbegrepen. De ondernemer betaalt in principe de verzendkosten. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u in de rubriek „Regels voor retourzendingen“. Gebruik alstublieft de verpakking waarin u de artikelen hebt ontvangen. Zorg dat de artikelen niet worden beschadigd. De banden dienen schoon te worden verzonden en per twee verpakt te worden. Bij schade door onjuist gebruik of verkeerde verpakking bij retourzendingen behouden wij ons het recht voor een schadeclaim in te dienen. De transportondernemingen nemen alleen artikelen aan die goed verpakt zijn.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven de eigenaar van alle door ons geleverde artikelen tot al onze vorderingen op u of degene die de artikelen heeft aangenomen, voldaan zijn. Dat geldt ook voor vorderingen die in de toekomst nog ontstaan. Om ons eigendomsvoorbehoud te claimen zijn wij gerechtigd de onmiddellijke afgifte van de goederen te eisen, met uitsluiting van enig recht van retentie, tenzij het zich handelt om rechtsgeldig vastgestelde of niet-bestreden tegeneisen.

§ 5 Vrijwaring/Berispingsplicht

Indien de koop voor beide partijen een handelszaak is, dan dient de koper de goederen onmiddellijk na aflevering door de verkoper, voor zover dat volgens de reglementaire gang van zaken mogelijk is, te controleren en de verkoper van eventuele onvolkomenheden in kennis te stellen.

Indien de koper geen klacht indient geldt dat als goedkeuring van de goederen, tenzij het zich om een gebrek handelt dat bij onderzoek niet herkenbaar was.

De vrijwaring is in tegenstelling tot de wettelijke regelingen op 12 maanden bepaald.

§ 6 Garantie voor onze online portalen

De internetpagina‘s worden in de door ons op een bepaald moment voor goed bevonden vormgeving aangeboden. Wij garanderen niet dat de internetportalen aan uw eisen voldoen en altijd zonder onderbreking, up to date, veilig en foutloos beschikbaar zijn. Het gebruik van de online portalen geschiedt op eigen risico; wij kunnen vooral niet aansprakelijk worden gesteld voor uitkomsten die door het gebruik van de internetportalen kunnen worden gehaald en voor de juistheid van de informatie die op de internetportalen voorhanden is.

§ 7 Bescherming van het intellectueel eigendom

De teksten, afbeeldingen, geluiden, grafieken, animaties en video‘s en de rangschikking daarvan op onze websites vallen onder het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Enkele van onze websites bevatten bovendien afbeeldingen die onder het auteursrecht van een derde partij vallen. Voor zover niet anders aangegeven genieten alle handelsmerken op onze websites handelsmerkbescherming. Door onze websites wordt geen licentie gegeven voor het gebruik van ons intellectuele eigendom of dat van derden.

§ 8 Informatieplicht/Gegevensbescherming

Tijdens de registratie dient u informatie te verstrekken over uzelf en uw adres; deze gegevens, die tijdens de bestelling worden verzameld, bewaren wij voor u. Uiteraard kunt u de gegevens bij de bestelling of later nog veranderen, onder „Mijn bestellingen“ of „Contact“ (al naargelang het online portaal.) Na de registratie ontvangt u een wachtwoord en een accountnaam. U dient ervoor te zorgen dat het wachtwoord en uw account niet door derden gebruikt kunnen worden. U bent verplicht Delticom AG onmiddellijk over elk misbruik van uw wachtwoord of account in kennis te stellen. Beide partijen kunnen uw account te allen tijde, zonder opgave van redenen, beëindigen. In dat geval zal Delticom AG uw account en alle opgeslagen gegevens stopzetten of wissen.

§ 9 Rechtskeuze

Van toepassing is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het uniforme Weense Koopverdrag (overeenkomst over contracten over de internationale handelsartikelen van 11.04.1980) wordt uitgesloten. Verwijzingen naar wetten in de beschikbare algemene voorwaarden zijn alleen bedoeld voor een goed begrip en hebben niet tot gevolg dat het Nederlands recht van toepassing wordt.

§ 10 Bevoegde rechtbank/overig

De zetel van de bevoegde rechtbank is het kantoor van de Delticom AG in Hannover. Dit is de enige bevoegde rechtbank; uitzonderingen worden alleen gemaakt na schriftelijke overeenkomst.

Plaats van handeling is het kantoor van de Delticom AG en het risico verschuift als de verkoper de goederen op de plaats van handeling aan een transportonderneming heeft overgedragen.

Algemene voorwaarden, stand 19.10.2015

Delticom AG
Brühlstr. 11
30169 Hannover
Deutschland
http://www.probanden.nl/


U bent een particuliere klant?

Als u online banden voor uw voertuig wilt kopen, klik dan hier .


Nog geen klant?

Registreer nu gratis